ประวัติของโรงเรียน

ksc พณิชยการขอนแก่น เป็นโรงเรียนเปิดสอนวิชาประเภทพาณิชยกรรม ตั้งอยู่เลขที่ 182/2 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ท่านผู้รับใบอนุญาตดำริให้เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา ประเภทพาณิชยกรรม 3 สาขาคือ การขาย การบัญชี และเลขานุการ โดยเปิดสอนรอบบ่าย เริ่มเปิดสอนในวันที่ 10 มิถุนายน 2524 มีชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น " ขณะเปิดทำการสอนนั้น ได้มีโรงเรียนประเภทนี้อยุ่ 12 แห่ง แต่ละแห่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีความมั่นคงอย่างเห็นได้ชัดksc พณิชยการขอนแก่น เป็นโรงเรียนที่เกิดขึ้นใหม่ท่ามกลางโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง ทางโรงเรียนจึงต้องสร้างชื่อเสียง โดยจัดระบบระเบียบภายในโรงเรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและนักเรียนซึ่งเป็นงานที่ยากลำบากเป็นธรรมดา นักเรียนรุ่นแรกของเรามีจำนวนเพียง 70 คน กลุ่มนักเรียนเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนที่ผิดหวังจากโรงเรียนรัฐบาลมาแล้ว อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้ทำการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น นักเรียนรุ่นแรกของเรากลับมีความเด่นเป็นพิเศษทั้งด้านการเรียน และความประพฤติ ในปีการศึกษา 2525-2526 จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 200 คนปีการศึกษา 2527 เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญโดยท่านผู้ได้รับอนุญาตได้ตัดสินใจเลิกกิจการโรงเรียนสามัญเดิมทั้งหมด โดยปรารภว่าการประกอบการใดก็ตามต้องทำให้เหมาะสมให้เชี่ยวชาญ ในลักษณะโรงเรียนเล็กการจะเปิดสอนหลายระดับก็จะทำได้ไม่ดี จึงเห็นควรให้เปิดสอนสายพาณิชยกรรมปวช. เพียงอย่างเดียว โดยยุบโรงเรียนสามัญและได้เปิดสอนแผนกวิชา ไอที และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพิ่ม โดยได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนตามใบอนุญาตเลขที่ 154/27วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554

ความเป็นมาของโรงเรียน

      โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น  ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๑๑  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๒/๑๒  หมู่ ๔  ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  ตามใบอนุญาต  เลขที่ ๙๘/๒๕๑๑  โดยเปิดสอนหลักสูตรต่างประเทศ มี นางชำเลือง  ดอกบัว  เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนจัดขึ้นที่อาคารไม้ ๒ ชั้น จำนวน ๑ ห้อง ให้ชื่อว่า  โรงเรียนขอนแก่นพาณิชย์ ประเภทอาชีวศึกษาเปิดเรียนในชั้นปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๓ วิชาที่เปิดสอน  คือ  บัญชี พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ  เลขานุการ  ชวเลข  ภาษาอังกฤษ
         ยุคการเปลี่ยนแปลง  เมื่อง พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ เป็น โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น  ตามใบอนุญาตเลขที่ ๓๒๗/๒๕๑๔ วิชาที่เปิดสอน พณิชยการ โดยใช้หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเปิดเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ถึงมัธยามศึกษาปีที่ ๖ จัดขึ้นที่อาคารไม้ ๒ ชั้น จำนวน ๓  ห้อง มีนักศึกษาประมาณ ๕๒๐ คน

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ โรงเรียนได้ขยายหลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นที่อาคารไม้ ๒ ชั้น จำนวน ๒ ห้อง โดยให้ชื่อว่า  โรงเรียนพณิชยการขอนแก่นแผนกบริหารธุรกิจ  ใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เพิ่มขึ้นอีก ๑ โรงเรียน  อยู่ใกล้กับ  โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น  คนละฟากถนนด้านทิศ   ตะวันออกของโรงเรียนพณิชยการขอนแก่น

          ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ โรงเรียนได้ขยายหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ขึ้น  โดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  รับผู้จบการศึกษามัธยามศึกษาปีที่ ๖  เข้าศึกษาในหลักสูตร ๒ ปี เข้าเรียนในโรงเรียนพณิชยการขอนแก่น  แผนกการบริการธุรกิจ
        ปี พ.ศ. ๒๕๓๐  โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น  ไ ด้ขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนมาใช้หลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  บริการธุรกิจ
        ปี พ.ศ. ๒๕๔๒  โรงเรียนได้ขออนุญาตใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร  (ปวช.) พุทธศักราช  ๒๕๓๘  ของกรมอาชีวศึกษา  ประเภทวิชาพณิชยกรรม  กลุ่มถนัดวิชาการบัญชี
 การขาย  และคอมพิวเตอร์
        ปี พ.ศ.  ๒๕๔๖  โรงเรียนได้รับอนุญาตเพิ่มหลักสูตร  ปวช. พุทธศักราช๒๕๔๕หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานประชาสัมพันธ์  สาขางานภาษาต่างประเทศ

        ปี พ.ศ. ๒๕๔๘  โรงเรียนได้รับอนุญาตเพิ่มหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)    พุทธศักราช๒๕๔๖  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ประเภท
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

        ปี พ.ศ. ๒๕๕๐  โรงเรียนได้รับอนุญาตเพิ่มหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)    พุทธศักราช๒๕๔๖  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์


  ตราประจำโรงเรียน

     เรือสำเภา  อยู่ในวงกลม ๒ วงซ้อนกัน ส่วนวงกลมนอกชื่อโรงเรียนเป็นภาษาไทย
โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น” และชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษว่า       KHON  KAEN   SCHOOL  OF   COMMERCE 

อักษรย่อของโรงเรียน
อักษรย่อภาษาไทย      พ.ณ.ข.  ย่อมาจาก    โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น
อักษรย่อภาษาอังกฤษ   K.S.C.   ย่อมาจาก  “KHON  KAEN   SCHOOL  OF  COMMERCE

สีประจำโรงเรียน
  สีประจำโรงเรียน  คือ       สีแดง สีขาว
สีแดง   หมายถึง  เป็นผู้มีปัญญา  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีความสามารถในการตัดสินใจ  และแก้ปัญหา  รู้จักแสวงหาสิ่งใหม่ในการพัฒนางานอาชีพ
สีขาว    หมายถึง   เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม  ทั้งในการทำงาน  การอยู่ร่วมกัน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อครอบครัว ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ
                   

คติพจน์     วิชา  คือ  ทรัพย์ 
คำขวัญของโรงเรียน     เราชาวพาณิชย์  จิตใจดี  มีน้ำใจ
ปรัชญาโรงเรียน     พัฒนาความรู้  เชิดชูคุณธรรม  ก้าวนำเทคโนโลยี  เป็นคนดีของสังคม
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
     “ต้นพญาสัตบรรณ”  หมายถึง  ความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาถาวรขององค์กร  ความรักสามัคคีของหมู่คณะ  ความเจริญงอกงามทางร่างกาย  จิตใจและสติปัญญา  ความเสียสละเพื่อส่วนรวม  ความร่มเย็นเป็นสุขของชาว  พ.ณ.ข.
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน     คือ  พระพุทธวิโมกข์